LENNOKKIKERHO RAKU RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Lennokkikerho RAKU ry ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lennokki- ja muun vastaavan nuorisoilmailuharrastuksen edistämiseksi kotipaikkakunnallaan. Tässä toiminnassa otetaan erityisesti huomioon nuorison tarpeiden merkitys heidän tulevaisuudessaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia ja julkaisee lennokki- ja muita vastaavia nuorisoilmailuharrastusta käsitteleviä kirjoituksia alan lehdissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

3 §

Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:n jäsen ja noudattaa soveltuvin kohdin liiton sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto on jäsenilleen antanut ja antaa.

4 §

Jäsenet Yhdistyksen jäseniä ovat:

 1. Varsinaiset jäsenet, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet vähintään 18 vuotta.
 2. Nuorisojäsenet, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet 15 vuotta, mutta eivät 18 vuotta.
 3. Juniorijäsenet, jotka edellisenä kalenterivuonna eivät vielä ole täyttäneet 15 vuotta.
 4. Kannattavat jäsenet
 5. Kunniajäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sekä nuoriso- ja juniorijäseneksi hyväksyy sihteeri sille sähköpostilla tai internetsivujen lomakkeen kautta tai yhdistyksen kokouksessa suullisesti esitetystä hakemuksesta hyvämaineisen fyysisen henkilön. Kannattavaksi jäseneksi hyväksyy sihteeri fyysisen tai juridisen henkilön. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa sen mainetta tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa kentän käyttöoikeuden menettämisen, kunnes jäsenmaksu on maksettu. Lisäksi toista kertaa jäsenmaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa jäsenrekisteristä poistamisen ja jäsenen automaattisen erottamisen.

5 §

Jäsenmaksut

Jäsenten on, kunniajäseniä lukuun ottamatta, suoritettava liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden määrän ja maksuajan syyskokous määrää. Maksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille. Lennokkikerho RAKU ry:n jäsenmaksu Suomen Ilmailuliitto ry:lle suoritetaan siten kuin liiton vuosikokous sääntöjensä edellyttämällä tavalla päättää.

6 §

Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan erikseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisenä vuotena määräytyy erovuoroisuus arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Henkilövalintoja tehtäessä tulisi huolehtia siitä, että eri lennokkitoiminnan aloja edustaa parhaiten saatavissa oleva asiantuntija, vaikkei yhdistyksessä kaikkia lennokkitoiminnan aloja harrastettaisikaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen neljän jäsenen ollessa kokouksessa läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunta voi muodostaa asioiden hoidon helpottamiseksi avukseen työvaliokunnan, jonka puheenjohtajana on johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenenä se tai ne johtokunnan jäsenet, joiden erikoisalaan kuuluvia asioita kulloinkin käsitellään sekä yhdistyksen sihteeri. Työvaliokunta toimii johtokunnan valvonnan alaisena ja sen antamien ohjeiden mukaan. Johtokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka oikeellisuuden tarkastaa puheenjohtaja ja yksi kokouksessa läsnä ollut jäsen. Yhdistyksen johtokunnan jäseneksi valittavan henkilön tulee olla Suomen kansalainen ja täysi-ikäinen.

7 §

Kokoukset

Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään silloin, kun johtokunta harkitsee sen tarpeelliseksi tai vähintään viidennes yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisena pyytää. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen annetaan vähintään kahdeksaa (8) vuorokautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta näiden sääntöjen 10 §:ssä määrätyllä tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, älköönkä muista asioista kokouksessa tehtäkö päätöstä.

Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.
 2. Edustajien valitseminen Suomen Ilmailuliiton kokouksiin.
 3. Johtokunnan esittämät muut asiat, sekä ne jäsenten esitykset, jotka on lähetetty johtokunnalle kokouksen päätettäväksi vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kevätkokouksessa

 1. Johtokunnan kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
 2. Tilintarkastajien kertomus yhdistyksen hallinnosta ja taloudenhoidosta edellisen kalenterivuoden aikana.
 3. Päätöksen teko yhdistyksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Syyskokouksessa

 1. Johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten, minkä yhteydessä päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta huomioon ottaen näiden sääntöjen 5 §:n määräykset.
 2. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muiden johtokunnan jäsenten, sekä kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaalit.
8 §

Äänioikeus ja äänestys

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla- ja nuorisojäsenillä sekä kunniajäsenillä äänioikeus. Varsinaisilla jäsenillä on kaksi ääntä, nuoriso- ja kunniajäsenillä yksi ääni. Juniorijäsenellä ja kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut säädettyjä jäsenmaksuja yhdistykselle, ei ole äänioikeutta. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Äänestys on yhdistyksen kokouksissa avoin, jos kuitenkin pyydetään suljettua äänestystä on sellainen toimitettava. Äänioikeudesta Suomen Ilmailuliiton kokouksissa on voimassa mitä siitä on liiton säännöissä määrätty.

9 §

Tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmis ennen 15. päivää helmikuuta. Tilintarkastajain on tarkastettava yhdistyksen hallinto ja tilinpito ja jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen kevätkokousta tilintarkastuskertomuksensa sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

10 §

Erinäiset säännökset

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan joko sähköpostitse, ilmoituksella Lennokit.net foorumilla tai ilmoituksella kerhon internetsivuilla.

11 §

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen jäsen hallituksen valtuutuksella, valtuutus on kertaluonteinen tiettyyn tarkoitukseen.

12 §

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

13 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

14 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, kummassakin vähintään ¾:n enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu luovutetaan sen omaisuus ja arkisto Suomen Ilmailuliitolle – Finlands Flygförbundet ry:lle.

15 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.